Terms & Conditions

August 4th, 2014

1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Uitvoerder: dpdk B.V. ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 27243574
Opdrachtgever: de wederpartij van Uitvoerder. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.
 2. Indien een overeenkomst wordt aangegaan met de Uitvoerder door een vennootschap in oprichting of anderszins een (nog) niet bestaande vennootschap, wordt de overeenkomst tevens aangegaan door de ondertekenaar van die overeenkomst aan de zijde van de Opdrachtgever in diens hoedanigheid als privépersoon.

2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Uitvoerder en een Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Uitvoerder, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Uitvoerder en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 6. Indien Uitvoerder niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Uitvoerder in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door Uitvoerder gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Uitvoerder is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven. Offertes of aanbiedingen, welke door Opdrachtgever na het verstrijken van de geldigheidstermijn worden geaccepteerd, binden Uitvoerder slechts indien de acceptatie schriftelijk door Uitvoerder wordt bekrachtigd.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend, reis- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Uitvoerder daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Uitvoerder anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Uitvoerder niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 7. Uitvoerder kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 8. Offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten met Uitvoerder zien expliciet toe op gebruik van de door Uitvoerder geleverd product of dienst ten behoeve van de Nederlandse markt. Alleen indien expliciet schriftelijk overeengekomen is het Opdrachtgever toegestaan om de door Uitvoerder geleverde product of dienst in internationale sfeer te gebruiken.
 9. Uren, die op de facturen van Uitvoerder staan vermeld als “geïnvesteerde uren” kunnen met terugwerkende kracht door Uitvoerder aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht in het geval dat Opdrachtgever;
 10. gedurende de overeenkomst door een derde partij wordt overgenomen, althans door overdracht van (de meerderheid van) diens aandelen de zeggenschap in zijn bedrijfsvoering verliest, of besluit het product niet feitelijk in gebruik te nemen.

4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Uitvoerder zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Uitvoerder het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Uitvoerder aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Uitvoerder worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Uitvoerder zijn verstrekt, heeft Uitvoerder het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Uitvoerder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Uitvoerder is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Uitvoerder de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door Uitvoerder of door Uitvoerder ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Uitvoerder voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Uitvoerder zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Uitvoerder de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Uitvoerder daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

6. Contractsduur, uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen Uitvoerder en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Uitvoerder derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

7. Oplevering en acceptatie

 1. Tenzij Uitvoerder op grond van de overeenkomst de applicatie op zijn eigen computersysteem of op het computersysteem van een door Uitvoerder geselecteerde derde ten behoeve van cliënt zal ‘hosten’, zal Uitvoerder de applicatie op een door hem te bepalen informatiedrager en in een door hem te bepalen vorm aan cliënt afleveren.
 2. Uitsluitend indien schriftelijk tussen partijen overeengekomen, zal Uitvoerder de applicatie bij Opdrachtgever of bij een door de Opdrachtgever aangewezen derde (host-provider) installeren.
 3. Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt cliënt de applicatie in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen van Uitvoerder op grond van de wet, de overeenkomst tussen partijen en/of artikel 18 (Garantie) van deze Algemene Voorwaarden.
 4. Alleen indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen, is het bepaalde in de leden 5 tot en met 12 van dit artikel van toepassing.
 5. Waar in dit artikel sprake is van ‘fouten’, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen specificaties. Van een fout is alleen sprake indien Opdrachtgever deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. Opdrachtgever is gehouden van fouten onverwijld melding aan Uitvoerder te maken.
 6. Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door Uitvoerder uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is Opdrachtgever niet gerechtigd de applicatie voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. Uitvoerder kan steeds verlangen dat Opdrachtgever met voldoende gekwalificeerd personeel een deugdelijke test van voldoende omvang en diepgang uitvoert op de (tussen-)resultaten van de ontwikkelingswerkzaamheden en dat de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk en begrijpelijk aan Uitvoerder worden gerapporteerd.
 7. Indien een acceptatietest is overeengekomen, is Opdrachtgever verplicht onder zijn volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid te toetsen of de afgeleverde applicatie beantwoordt aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties. Tenzij schriftelijk anders overeenkomen, is de door of namens Uitvoerder eventueel verleende bijstand bij het uitvoeren van een acceptatietest geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 8. De applicatie zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:
  a. indien tussen partijen niet is overeengekomen dat Opdrachtgever een acceptatietest uitvoert: bij de aflevering of, indien een door Uitvoerder uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel
  b. indien tussen partijen wel is overeengekomen dat Opdrachtgever een acceptatietest uitvoert: op de eerste dag na de testperiode, dan wel
  c. indien Uitvoerder vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in lid 7 van dit artikel ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens lid 10 van dit artikel aan acceptatie niet in de weg staan. In afwijking hiervan zal de applicatie, indien Opdrachtgever daarvan vóór het moment van een uitdrukkelijke acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.
 9. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de applicatie fouten bevat, zal Opdrachtgever Uitvoerder uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. Uitvoerder zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen.
 10. Acceptatie van de applicatie mag niet worden onthouden op gronden die niet verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de applicatie redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Uitvoerder om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling, indien toepasselijk, te herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden vanwege aspecten van de applicatie die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals stijl, esthetische aspecten en aspecten betreffende de vormgeving.
 11. Indien de applicatie in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.
 12. Acceptatie van de applicatie op een der wijzen als bedoeld in dit artikel heeft tot gevolg dat Uitvoerder gekweten is voor de nakoming van zijn verplichtingen inzake het ontwerpen en ontwikkelen van de applicatie en, indien in voorkomend geval tevens de installatie door Uitvoerder is overeengekomen, van zijn verplichtingen inzake installatie van de applicatie. Acceptatie van de applicatie doet niets af aan de rechten van Opdrachtgever op grond van lid 10 van dit artikel betreffende kleine fouten en artikel 18 betreffende garantie.

8. Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2 en 5 t/m 13 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 13 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Uitvoerder, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 week kunnen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 6. In het geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van het honorarium van Uitvoerder.
 7. Indien Uitvoerder met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Uitvoerder niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief zoals gespecificeerd onder lid 7 en lid 8.
 8. Uitvoerder is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Uitvoerder kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen aanmerkelijk zijn gestegen.
 9. Bovendien mag Uitvoerder het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Uitvoerder, dat in redelijkheid niet van Uitvoerder mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
 10. Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
 11. Uitvoerder zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Uitvoerder zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 12. Indien Opdrachtgever de door Uitvoerder kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Uitvoerder genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.
 13. Indien partijen een andere valuta dan de Euro zijn overeengekomen, komen koerswijzigingen ten opzichte van de Euro voor risico van Opdrachtgever.

9. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, op een door Uitvoerder aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 21 dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft de betaling binnen de termijn van 21 dagen te voldoen dan is de Uitvoerder gerechtigd haar verplichtingen op te schorten, zoals vermeld in artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden.
 4. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever, of indien Opdrachtgever door overdracht van (de meerderheid van) diens aandelen de feitelijk zeggenschap over zijn bedrijfsvoering verliest, zijn de vorderingen van Uitvoerder op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Uitvoerder heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 6. Uitvoerder kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
 7. Uitvoerder kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 8. Indien betaling binnen 21 dagen na factuurdatum geschiedt zal door Uitvoerder geen toeslag in rekening worden gebracht.
 9. Indien betaling na 21 dagen geschiedt is Opdrachtgever een toeslag verschuldigd van 2%, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 10. Facturatie geschiedt in ieder geval bij acceptatie en/of op de datum of data, zoals deze staan vermeld in de offerte en/of opdrachtbevestiging.

10. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Uitvoerder geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Uitvoerder totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Uitvoerder gesloten overeenkomsten is nagekomen, één en ander behoudens hieronder in artikel 21 is bepaald over het Intellectueel Eigendom.
 2. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Uitvoerder zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Door Uitvoerder geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat Uitvoerder zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Uitvoerder of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Uitvoerder zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

11. Incassokosten

 1. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
 2. Indien Uitvoerder hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.

12. Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Uitvoerder recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Uitvoerder zijn toe te rekenen. Voorts is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Uitvoerder, zal Uitvoerder in overleg met Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Uitvoerder extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht en door Opdrachtgever aan de Uitvoerder voldaan.

13. Opschorting en ontbinding

 1. Uitvoerder is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten, waaronder onder andere maar niet uitsluitend het offline halen van een door Uitvoerder ten behoeve van Opdrachtgever gehoste applicatie, of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 2. Opdrachtgever de (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of;
 3. na het sluiten van de overeenkomst Uitvoerder ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet, niet geheel of niet tijdig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt, of;
 4. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 5. Uitvoerder is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden of te lijden (in)directe schade, als gevolg van opschorting door Uitvoerder. Opdrachtgever vrijwaart Uitvoerder voor aanspraken van derden, welke stellen schade te hebben geleden of te zullen lijden als gevolg van opschorting van de verplichtingen van Uitvoerder jegens Opdrachtgever.
 6. Voorts is Uitvoerder bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 7. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Uitvoerder op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Uitvoerder de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 8. Uitvoerder behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

14. Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien Uitvoerder aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen na schriftelijk verzoek in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Uitvoerder het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging en gederfde inkomsten, op Opdrachtgever te verhalen.

15. Aansprakelijkheid

 1. Indien Uitvoerder aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Uitvoerder is niet eerder aansprakelijk voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, dan nadat Uitvoerder door Opdrachtgever schriftelijk door middel van een ingebrekestelling een redelijk termijn is gegeven de tekortkoming te zuiveren en Uitvoerder de tekortkoming binnen die redelijke termijn niet heeft gezuiverd.
 3. Indien Uitvoerder aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Uitvoerder te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Uitvoerder voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal € 750.000,- (Zegge: zevenhonderdenvijtigduizend euro).
 4. In afwijking van hetgeen onder lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 6. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 7. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Uitvoerder aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Uitvoerder toegerekend kunnen worden;
 8. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 9. Uitvoerder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 10. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Uitvoerder of zijn ondergeschikten.

16. Vrijwaringen

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Uitvoerder voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom en/of auteursrechten op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien Opdrachtgever aan Uitvoerder informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. Eventuele directe of indirecte schade en de kosten die deze schade met zich meebrengt, voorvloeiend uit het niet nakomen van deze bepalingen zijn volledig voor rekening van de Opdrachtgever en zijn direct opeisbaar.

17. Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

18. Garantie

 1. Indien Opdrachtgever specifieke browsers, browserversies , andere programmatuur en/of apparatuur voor ogen heeft, waarop de het product goed dient te werken, dient Opdrachtgever deze specifieke gegevens voor afgaande aan het verlenen van de opdracht schriftelijk kenbaar te maken aan Uitvoerder. Deze specifieke wensen van de Opdrachtgever zullen in de offerte en/of opdrachtbevestiging van Uitvoerder worden weergegeven.
 2. Uitvoerder staat er niet voor in dat de applicatie goed werkt in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van web- en internetbrowsers en eventuele andere programmatuur. Uitvoerder staat er evenmin voor in dat de applicatie goed werkt in samenhang met alle soorten toekomstige technologie, zoals onder andere, maar niet uitsluitend, toekomstige apparatuur, devices, (mobiele) browsers en/of besturingssystemen.
 3. Uitvoerder garandeert niet dat de applicatie zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of dat steeds alle fouten en overige gebreken worden verbeterd. Opdrachtgever aanvaardt dat fouten en gebreken in de werking van een applicatie het gevolg kunnen zijn van de handelwijze van een of meer derden.
 4. Uitvoerder zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen aan hem toerekenbare fouten in de weergave van de inhoud van de applicatie of gebreken in de technische werking van de applicatie binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, binnen een maand na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Uitvoerder zijn gemeld. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de applicatie in opdracht van Opdrachtgever is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Uitvoerder volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen.
 5. Uitvoerder kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Opdrachtgever of van andere niet aan Uitvoerder toe te rekenen oorzaken of indien de fouten of gebreken bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. De herstelverplichting vervalt indien Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Uitvoerder wijzigingen in de applicatie aanbrengt of laat aanbrengen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.
 6. Herstel van fouten of gebreken zal geschieden op een door Uitvoerder te bepalen locatie. Uitvoerder is te allen tijden gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de applicatie aan te brengen.
 7. Uitvoerder is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.
 8. Een beroep op de garantie is uitgesloten, indien de fouten of gebreken veroorzaakt zijn door een handelen of nalaten door of namens Opdrachtgever.
 9. Uitvoerder heeft geen verplichting tot herstel voor fouten of gebreken die na afloop van de in lid 4 van dit artikel bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een separate onderhoudsovereenkomst is afgesloten welke een zodanige plicht tot herstel omvat.

19. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Uitvoerder geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Uitvoerder niet in staat is de verplichtingen na te komen, waaronder tevens maar niet uitsluitend;
 3. Werkstakingen in het bedrijf van Uitvoerder;
 4. Internetstoring(en) bij Uitvoerder of Opdrachtgever;
 5. Uitval of storing bij een door Uitvoerder ingeschakelde hostingpartij;
 6. Wijziging of uitval van een API van Opdrachtgever of een derde partij, waar Uitvoerder op aansluit of aan dient te sluiten.
 7. Uitvoerder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Uitvoerder zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 8. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 9. Voor zoveel Uitvoerder ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Uitvoerder gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

20. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Uitvoerder gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Uitvoerder zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Uitvoerder niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

21. Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Uitvoerder zich de rechten en bevoegdheden voor die Uitvoerder toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Uitvoerder verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, programma code enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Uitvoerder worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Uitvoerder behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. Tenzij expliciet anders schriftelijk overeengekomen omvat de overeenkomst niet het overdragen van broncode door Uitvoerder. Indien schriftelijk overeengekomen en tegen de daartoe overeengekomen betaling zal Uitvoerder de broncode aan Opdrachtgever overdragen, in de hoedanigheid als dat het voor de Opdrachtgever is geprogrammeerd. Uitvoerder hanteert hiervoor een standaard percentage van 10% van de totale projectwaarde, met een minimum van € 2.500,- ex. Belastingen.

22. Monsters en modellen

 1. Is aan de Opdrachtgever een monster of ontwerp getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.
 2. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan het getoonde of verstrekte zoals bepaald in lid 1.

23. Niet-overname personeel

 1. De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede een jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens na schriftelijke toestemming van Uitvoerder, medewerkers van Uitvoerder of van ondernemingen waarop Uitvoerder ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
 2. Opdrachtgever is bekend dat het de werknemers van Uitvoerder contractueel niet toegestaan is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitvoerder, binnen een tijdvak van één jaar na beëindiging van de dienstbetrekking in enigerlei vorm in Nederland werk te verrichten, hetzij direct, hetzij indirect, alsook financieel in welke vorm dan ook bij Opdrachtgever, hetzij tegen vergoeding hetzij om niet.

24. Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Uitvoerder is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Uitvoerder het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

25. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Uitvoerder en de Opdrachtgever is Nederlands en Europees recht van toepassing.

26. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

27. Wat is een cookie?

Een cookie (ook wel een HTTP cookie genoemd) is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer zet op het moment dat u de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. U komt cookies dan ook veel tegen bij websites waarbij u moet inloggen. Een cookie zorgt er dan voor dat u ingelogd blijft terwijl u de site gebruikt. Het kan niet worden uitgevoerd als code en het kan geen virussen verspreiden. Een cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die u de cookie heeft verschaft. Cookies hebben een looptijd. Sommige cookies worden verwijderd als u uw browser afsluit. Andere (bijvoorbeeld die met inloggegevens) kunnen jaren op uw computer blijven staan als u ze niet verwijdert. U kunt meestal niet zien waar een cookie precies voor dient.

28. Verschillende cookies

 1. Functionele cookies
  Noodzakelijke cookies: om naar behoren te kunnen surfen door de sites, maken we soms gebruik van cookies. Uw computer onthoudt de indeling die u zelf gemaakt hebt. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.
 2. Cookies voor websitestatistieken
  Dit zijn cookies om te analyseren welke pagina's het best worden bezocht, via welke browser mensen surfen (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc), welke scherm resolutie gebruikt wordt, of u een groot scherm hebt, etc. Op basis daarvan kunnen de sites verbetert worden. Voor deze cookies moet toestemming gevraagd worden. Deze gegevens worden niet gebruikt om te weten wie u bent, maar alleen om uw bezoek aan onze site te analyseren.
 3. Cookies die advertenties bevatten De cookies hiervan zijn zogenaamde 'doubleclickcookies' c.q. 'interest based advertising' en deze cookies zijn noodzakelijk voor:
  a. Het uitserveren van de advertentie (op tijd,plaats, browser etc).
  b. Het voorkomen van irritatie. Zo wordt er rekening gehouden met de mate waarin een advertentie getoond wordt, ook welfrequency/family cap genoemd.
  c. Het maken van rapportages voor de adverteerders (uniek bereik).

  Deze doubleclick cookies zijn de zogeheten third party cookies. Voor deze cookies moet toestemming gevraagd worden.

29. Interest based advertising

Als u er voor kiest om interest based advertising uit te zetten, krijgt u nog steeds advertenties te zien op de website. Het uitzetten zorgt er alleen voor dat de online advertenties die u ziet niet aangepast zijn aan uw vermoedelijke interesses of voorkeuren op uw web browser. Het uitzetten van interest based advertising heeft geen invloed op andere diensten die dezelfde technologie (cookies) gebruiken, zoals e-mail of het onthouden van uw boodschappenlijstje bij uw favoriete webshop. Websites die u bezoekt kunnen nog steeds informatie verzamelen voor andere doeleinden.

 • Cookies van externe partijen
  Op verschillende sites wordt gebruik gemaakt van Facebook, Twitter, LinkedIN, Youtube en andere sociale media. Het is praktisch en handig om de tweets en video's en reactiemogelijkheid via bijvoorbeeld Twitter of Facebook op sites te plaatsen. Op hun beurt analyseren deze externe partijen het klikgedrag. Voor deze cookies moet toestemming gevraagd worden.

30. Cookies uitzetten

Wilt u liever de cookies uitzetten? Kies dan hier voor uw browser en klik op de link voor de instructies:

IE FireFox Chrome Safari

31. KVK & BTW

KVK: 27243574
BTW: NL818269510B01